About Ward 112 DA Ward 112 News & Events Join the DA Contact Ward 112
DA Ward 112 - Combat Crime DA Ward 112 - Your Community DA Ward 112 - The Team
 
DA Ward 112 - Housing Department   Housing
DA Ward 112 - Transport Department   Transport
DA Ward 112 - Public Safety Department   Public Safety
DA Ward 112 - Sports & Culture Department   Sports & Culture
DA Ward 112 - FBO, CBO, NGO Department   FBO, CBO & NGO
DA Ward 112 - Parks & Recreation Department   Parks & Recreation
DA Ward 112 - Finance & Economy Department   Finance & Economy
DA Ward 112 - Ward Administration   Ward Administration
DA Ward 112 - Development & Planning Department   Development & Planning
DA Ward 112 - Youth, Women & Children   Youth, Women & Children
DA Ward 112 - Environment & Infrastructure Department   Environment & Infrastructure
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
     
  Happy Housewife Day : 3rd Nov DA_blue_wave_Carlswald_ward_112_membership
     
  Orphan Sunday : 6th Nov  
     
  Orgami Day : 11th Nov  
    DA_ward_112_days_housewifes
  World Kindness Day : 13th Nov  
    DA_ward_112_days_orphans
  Operating Nurse Day : 14th Nov  
    DA_ward_112_days_origami
  World Hello Day : 21 Nov  
    DA_ward_112_days_kindness
  Square Dancing Day : 29 Nov  
    DA_ward_112_days_premature
     
    DA_ward_112_days_children
     
    DA_ward_112_days_cake
 
     
  DA Ward 112 - Raise a Water Issue Water
     
  DA Ward 112 - Raise a Power Issue Power
     
  DA Ward 112 - Raise a Roads Issue Roads
     
  DA Ward 112 - Raise a Sanitation Issue Sanitation
     
  DA Ward 112 - Raise a Transport Issue Transport
     
  DA Ward 112 - Raise a Maintenance Issue Maintenance
     
  DA Ward 112 - Raise a Security Issue Safety & Security